Allmänna affärsvillkor

Vi erbjuder den här kortversionen av våra allmänna affärsvillkor som service. Den tyska utgåvan är dock den enda som gäller juridiskt. Österrikisk lagstiftning gäller!

European Trust Mark

Eventlights.se drivs av

Eventlights
Thomas Gattinger
Traunfeldstraße 1
A-4663 Laakirchen
Österrike

i fortsättningen kallat "Eventlights". Vänligen kontakta oss per e-post eller telefon vid alla frågor (på tyska eller engelska):
[email protected]
+43-7613-44211

 

Allmänt

De allmänna affärsvillkoren gäller för försäljningen och leveransen av varor genom Eventlights. Köparens avvikande villkor gäller bara när vi godkänt dem skriftligt. Köparen förklarar sig införstådd med dessa allmänna affärsvillkor genom att göra en beställning.
Det erbjudna varuutbudet är inte bindande. Kundens beställning utgör ett erbjudande om att ingå ett köpeavtal. Bekräftelsen på mottagen beställning som vi skickar ut i anslutning till detta och efterföljande statusrapporter innebär ännu inte att erbjudandet accepterats. Köpeavtalet kommer inte till stånd förrän vi levererar den beställda varan och bekräftar till kunden att varan skickats.

 

Priser

Om inget annat anges är alla priser inklusive den lagstadgade momsen och avgifter för frakt och för genomförandet av betalningen tillkommer. Avräkningen sker i Euro. Vid försäljning till kunder utanför EU läggs ingen moms på men kunderna måste betala de aktuella, nationella införselavgifterna. Vid försäljning till företagare inom EU (utanför Österrike och Tyskland) tillkommer ingen moms om momsregistreringsnumret anges. Företagarna ska istället betala momsen i sitt hemland.

 

Ångerrätt

Beställare som är konsumenter enligt konsumentköplagen kan häva avtalet, utan motivering, inom en frist på en månad efter att leveransen tagits emot.
 Detta måste ske skriftligen per brev, fax eller e-postmeddelande. Om avtalet hävs sker en fullständig eller delvis återbetalning av köpesumman successivt mot att den mottagna varan återlämnas. 


Förutsättning för detta är att varan skickas tillbaka oanvänd till

SCHACHINGER Logistik
c/o Eventlights
Ignaz-Mayer-Str. 7
4020 Linz
Österrike

och i sådant skick att den kan säljas på nytt samt helst i originalförpackningen. Kunden står för fraktkostnaderna. Vi tar ut en rimlig ersättning för värdeminskningen för artiklar som uppvisar spår av användning eller vars förpackning är skadad.

 

Betalning och leverans

Du hittar all information om de möjliga betalningssätten och om frakten under den motsvarande menypunkten på Betalningssätt
Leveransen kommer normalt inom 2-4 arbetsdagar efter att betalningen kommit in. Om leveransen skulle försenas kontaktar vi kunden för att få dennes samtycke till senare leverans. Om kunden inte är införstådd med detta har hon/han rätt att häva avtalet.

 

Dataskydd

Våra medarbetare omfattas av tystnadsplikten som dataskyddslagen föreskriver. Kunden accepterar att kunduppgifterna som finns i avtalet sparas och bearbetas för att användas till ändamål som rör vår ekonomiavdelning och för kunddokumentering. Vi använder uppgifterna för att uppfylla lagstadgade föreskrifter och för att genomföra betalningar.
Kunduppgifter överlämnas inte till tredje part, om detta inte måste ske för avtalets genomförande. Våra avtalspartner är informerade om våra dataskyddsbestämmelser och är förpliktade att följa dem.

 

Äganderättsförbehåll, säkerställning, ansvar, garanti

Den beställda varan förblir vår egendom ända tills den är helt betald. Innan den är helt betald är det förbjudet för kunden att pantsätta varan, överlåta den som säkerhet eller att ge tredje part andra rättigheter till den. Säkerställningen sker enligt de lagstadgade bestämmelserna.
Defekter som uppträder ska meddelas snarast möjligt vid leverans resp. när de fastställs.
Påpekade brister som är berättigade ersätts eller köpesumman betalas tillbaka.
Eventlights ansvarar enbart för skador vid uppsåt eller grov vårdslöshet, med undantag för personskador. Den som ställer anspråket har att bevisa om det föreligger vårdslöhet eller grov vårdslöhet, om det inte rör sig om en konsumentaffärsverksamhet. Ersättningen av (defekt-) följdskador samt andra materiella skador, förmögenhetsskador och tredje parts skador gentemot kunden är utesluten. Eventlights fullgör sina åtaganden med största noggrannhet men ansvarar inte för tjänster som tillhandahållits eller använts av tredje part.

 

Gällande rätt, laga domstol

Avtalsparterna kommer överens om att österrikisk lagstiftning gäller, om inga tvingande lagstadgade bestämmelser har företräde.
Om avtalspartnern är konsument omfattas det här avtalet även av de tvingande, juridiska bestämmelserna i landet där partnern normalt uppehåller sig. 
Vårt företagssäte avtalas som laga domstol för tvister som härrör från avtalet, om avtalspartnern är företagare. Om avtalspartnern är konsument kan denne föra talan mot Eventlights i Österrike eller i domstolar i den fördragsslutande staten inom vilket territorium partnern har sin bostad. Om avtalspartnern bodde eller normalt uppehöll sig i Österrike vid tidpunkten när avtalet ingicks så kan avtalspartnern bara föra talan mot Eventlights vid österrikiska domstolar. Ort för fullgörande av samtliga åtaganden i avtalet är vårt företagssäte.

 

Copyright

Alla meddelanden, all grafik och designen av Eventlights webbplats är enbart avsedd för personlig information till våra kunder. Användningen sker på egen risk. Alla data i detta erbjudande skyddas enligt §4 och §87a ff. i Urheberrechtsgesetz (upphovsrättslagen). 
Reproduktion liksom kopiering och utskrift av hela webbplatsen är bara tillåtet för en beställning hos Eventlights. All bearbetning, kopiering, spridning och/eller offentlig återgivning utöver detta överskrider den normala användningen och innebär ett brott mot upphovsrätten.

 

Medlingsinstans

Vi accepterar Internetombudsmannen som utomrättslig medlingsinstans. Om du har ytterligare frågor om hur tvister kan lösas så kontakta vår service (se företagsfakta för kontaktuppgifter) eller Internetombudsmannen på: http://www.ombudsmann.at/.

 

Övrigt

Om enskilda bestämmelser blir verkningslösa, ogiltiga resp. upphävs så berörs inte giltigheten hos de övriga bestämmelserna i dessa allmänna affärsvillkor. Den internationella köplagen samt alla bestämmelser som baseras på denna undantas uttryckligen.